RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KONTRAHENTÓW
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że

 1. Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Z.P.H.U. „ Wan – Vit” Grzebyta Wanda z
  siedzibą w Janowcu Wlkp., ul. 3maja 11b, 88-430 Janowiec Wlkp.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt z
  Inspektorem możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@huspremium.pl oraz w formie
  tradycyjnej pisząc na adres siedziby Z.P.H.U. „ Wan- Vit ” Grzebyta Wanda tj. ul. 3maja 11b, 88-430
  Janowiec Wlkp. z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych”
 3. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane
  kontaktowe, dane korespondencyjne
 4. Cel i podstawa przetwarzania: Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
   realizacji umowy zawartej z Z.P.H.U. „ Wan- Vit ” Grzebyta Wanda;
   rozliczenia się na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego;
   wewnętrznych celów administracyjnych Z.P.H.U. „Wan- Vit” Grzebyta Wanda, w tym statystyki i
  raportowania wewnętrznego Z.P.H.U. „ Wan- Vit ” Grzebyta Wanda będącego realizacją naszego
  prawnie uzasadnionego interesu;
   archiwalnym będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia
  informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
   ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego naszego prawnie
  uzasadnionego interesu;
   rozpatrywania skarg i windykacji, w przypadku ich wniesienia;
 5. Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT,
  kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi audytorskie, firmy kurierskie, podmioty upoważnione na
  podstawie przepisów prawa;
 6. Okres przechowywania: dane przechowywane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż
  wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane
  przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać
  do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Z.P.H.U. „ Wan- Vit ” Grzebyta Wanda
  stanowiących podstawę. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie
  dłuższy niż 5 lat od końca roku, w którym doszło do zrealizowania zamówienia/ wykonania usługi.
 7. Pouczenie o prawach: W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Z.P.H.U. „ Wan- Vit ” Grzebyta
  Wanda przysługuje Państwu: prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Prawo skargi: W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Z.P.H.U. „ Wan- Vit ”
  Grzebyta Wanda , narusza Państwa prawa, możecie Państwo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych; UODO ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Państwa dane nie będą udostępnianie poza EOG ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Cofnięcie zgody: w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonych zgód w każdej chwili
  przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody po przez bezpośredni kontakt z Z.P.H.U. „ Wan- Vit ”
  Grzebyta Wanda , w formie pisemnej na adres siedziby firmy Z.P.H.U. „Wan- Vit” Grzebyta Wanda tj.:
  Z.P.H.U. „ Wan- Vit ” Grzebyta Wanda ul. 3 maja 11b, 88-430 Janowiec Wlkp. z dopiskiem „ dane
  osobowe”.